Ik ben ondernemer met hoge vaste lasten

Ondernemers in Caribisch Nederland die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus, kunnen (opnieuw) een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze zesde tegemoetkoming kan variëren tussen de $500 en $400.000.

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die actief zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en die minimaal 30% omzetverlies hebben vanwege de coronacrisis, waardoor zij hun vaste lasten minder goed kunnen dragen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

  • U had in de maanden april tot en met juni 2021 een omzetverlies van ten minste 30% ten opzichte van diezelfde periode in 2019 als gevolg van de coronacrisis.
  • Uw onderneming is gevestigd in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba of Sint Eustatius).
  • Uw onderneming was op 13 maart 2020 bij de Belastingdienst Caribisch Nederland bekend als actieve onderneming.
  • Uw onderneming heeft een bedrijfsvestiging op een ander adres dan uw woonadres, of op hetzelfde adres maar duidelijk afgescheiden van uw woning en met een eigen ingang. Of, u hebt een onderneming waarbij het logisch is dat u helemaal geen vestiging heeft.
  • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
  • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot uitstel van betaling ingediend bij de rechtbank.

Ik meen aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen. Welke stappen moet ik nemen?

1. Tel uw omzetcijfers over de maanden april, mei en juni 2019 bij elkaar op*;
2. Tel uw omzetcijfers over de maanden april, mei en juni 2021 bij elkaar op;
3. Vul de rekenmodule in. De rekenmodule geeft aan of uw omzetverlies 30% of meer is en wat de mogelijke hoogte van de tegemoetkoming is**.
4a. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze per e-mail naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstCN.com.
4b. Indien het antwoord uit de rekenmodule $6.000 of meer is, laat dan ook de verklaring invullen (pag. 3 aanvraagformulier) en stuur deze mee met uw aanvraag.

* Was uw bedrijf in de genoemde periode in 2019 nog niet gestart? Neem dan contact met ons op via tegemoetkomingEZK@rijksdienstCN.com voor nadere uitleg.

** Let op: u kunt aan de rekenmodule geen rechten ontlenen. Indien wij vragen hebben over uw aanvraag, nemen wij contact met u op.

Ik kan de rekenmodule niet openen, kan ik de berekening handmatig doen?

De rekenmodule kunt u het beste openen op een computer of laptop waar het programma Excel op is geïnstalleerd. Indien u moeite hebt met het openen van de rekenmodule (een Excel bestand), is het ook mogelijk om uw omzetverlies en de hoogte van uw mogelijke tegemoetkoming zelf te berekenen. Lees de hierna volgende vraag- en antwoorden voor uitleg over hoe u dat moet doen.


Omzetverlies in $

* Tel uw omzet in de maanden april, mei en juni 2019* bij elkaar op.
* Tel uw omzet in de maanden april, mei en juni 2021 bij elkaar op.
* Trek de opgetelde omzet van 2019, af van de opgetelde omzet van 2021.
Het bedrag moet negatief zijn en geeft uw omzetverlies in $ weer.
Klik hier voor een praktisch rekenvoorbeeld.


Omzetverlies in procenten

* Tel uw omzet in de maanden april, mei en juni 2019 bij elkaar op;
* Tel uw omzet in de maanden april, mei en juni 2021 bij elkaar op;
* Trek de opgetelde omzet van 2019, af van de opgetelde omzet van 2021.
* Deel dit getal door de totale omzet in de maanden april, mei en juni  2019;
* Vermenigvuldig de uitkomst met 100.
Het bedrag moet negatief zijn en geeft uw percentage omzetverlies weer. Om in aanmerking te komen, moet uw omzetverlies minimaal 30% zijn. Klik hier voor een praktisch rekenvoorbeeld.


Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming wordt als volgt berekend: omzetverlies in $ x 0,29 x 1,00. De ondersteuning kan variëren tussen de $500 en $400.000. 


Wat houdt de factor 0,29 in de formule in?

Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt een gemiddelde van 29% aan vaste lasten gehanteerd voor alle ondernemingen in Caribisch Nederland. Vandaar de factor 0,29 in de formule.


Wat houdt de factor 1,00 in de formule in?

De waarde 1,00 staat voor de vergoedingsfactor.
 

Hoe hoog is de tegemoetkoming minimaal / maximaal?

De hoogte van de tegemoetkoming varieert afhankelijk van uw omzetverlies. U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als het in de rekenmodule berekende bedrag $500 of meer bedraagt. Maximaal kan een in aanmerking komend bedrijf $400.000 ontvangen. 


Mijn uitkomst is $6.000 of hoger. Ik moet dus een verklaring laten invullen, ondertekenen en deze indienen bij mijn aanvraag. Wie mag deze verklaring invullen?

De verklaring moet worden ingevuld en ondertekend door iemand anders dan de aanvrager van de tegemoetkoming die onafhankelijk is en ter zake van de financiën van de onderneming kundig is. Dit kan bijvoorbeeld een boekhouder of accountant zijn. De persoon die tekent is medeverantwoordelijk voor de opgegeven cijfers. De in te vullen verklaring treft u aan op de derde pagina van het aanvraagformulier.

Als de cijfers opzettelijk onjuist blijken, kan ook tegen deze persoon aangifte vanwege valsheid in geschrifte worden gedaan.


Is er een rekenvoorbeeld van het bovenstaande?

Door hier te klikken krijg u enkele voorbeeldberekeningen van fictieve organisaties. Deze informatie kan u verder op weg helpen met de berekening van uw tegemoetkoming.


Ik heb geen omzetcijfers van april tot en met juni 2019, want toen bestond mijn onderneming nog niet. Hoe bereken ik mijn omzetverlies?

Indien uw onderneming ná 1 april 2019 is gestart, kunt u contact opnemen met de SZW-unit van de RCN via tegemoetkomingEZK@rijksdienstCN.com. Noem daarbij exact de datum waarop uw onderneming is gestart zodat wij u concreet kunnen informeren wat u in uw geval kunt doen.

Wat wordt bedoeld met ‘bekend zijn bij de Belastingdienst’?
Hiermee wordt bedoeld dat de onderneming op 13 maart 2020 door BCN was aangemerkt als actieve onderneming voor één of meerdere van de volgende belastingwetten: opbrengstbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting of algemene bestedingsbelasting.

Er staan veel meer bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan dat er bedrijven bekend zijn bij BCN. Zogenaamde ‘slapende’ of inactieve bedrijven komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming, ook al hebben ze een CRIB-nummer en staan ze ingeschreven bij de KvK.


Ik heb een bedrijf aan huis, kom ik in aanmerking?

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt als u een bedrijf aan huis heeft. Er moet wel sprake zijn van een duidelijke afscheiding tussen uw woning en uw bedrijf. Dit betekent dat er een fysiek afgescheiden ruimte moet zijn met een aparte ingang.


Mijn bedrijf heeft geen fysieke vestiging, kom ik in aanmerking?

Als het logisch is voor de aard van uw werk dat u geen fysieke vestiging heeft, kunt u in aanmerking komen. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld een rijschool, foodtruck of loodgietersbedrijf heeft.


Maakt het uit in welke sector mijn onderneming werkzaam is?

Nee. Gezien de grote afhankelijkheid van de Caribisch Nederlandse economie van het toerisme en de grote onderlinge afhankelijkheid van ondernemingen in een kleinschalige economie, wordt als uitgangspunt genomen dat alle sectoren geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus. Het maakt dus niet uit in welke sector uw onderneming valt, zo lang u aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.


Maakt het uit wat voor rechtsvorm mijn onderneming heeft?

Nee. Alle ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.


Ik heb meerdere ondernemingen. Kan ik meerdere keren aanvragen?

Als u meerdere ondernemingen met verschillende KvK-nummers en CRIB-nummers heeft en elk van de ondernemingen voldoet afzonderlijk aan de voorwaarden, dan kan dat. Het is niet mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen voor verschillende vestigingen van dezelfde onderneming.


Ik heb een bedrag ontvangen vanuit de vorige EZK tegemoetkoming, moet ik opnieuw een aanvraag doen?

Ja. U moet opnieuw een aanvraag doen om aanspraak te maken op de huidige tegemoetkoming.


Welke organisatie voert de regeling uit?

De uitvoering van deze regeling wordt in Caribisch Nederland gedaan door de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Kamer van Koophandel op Bonaire ondersteunt in de aanvraagprocedure.


Hoe kan ik een aanvraag indienen?
In verband met social distancing roepen wij iedereen op om digitaal een aanvraag te doen.

U kunt het aanvraagformulier voor de vijfde tegemoetkoming van EZK invullen, ondertekenen en e-mailen naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstCN.com. Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe aan het ondertekende aanvraagformulier.

Stuur de verklaring mee indien u een tegemoetkoming aan wilt vragen van $6.000 of meer. In dat geval moet u ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen van de persoon die de verklaring tekent.

Indien u ondersteuning nodig heeft bij uw aanvraag, of vragen heeft over de regeling, kunt u zich op Bonaire via het e-mail adres steunloket@kvkbonaire.com richten tot de Kamer van Koophandel. 

Voor dringende vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de unit SZW (Bonaire: 781-5554, Sint Eustatius:790-0052 of 790-0053 en Saba: 416-3804). Houdt u er rekening mee dat wij wegens drukte niet iedereen onmiddellijk te woord kunnen staan.


Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?

Indien de tegemoetkoming aan u wordt toegekend, ontvangt u het bedrag waarop u recht hebt binnen maximaal vijf weken (beslissingstermijn drie weken, betalingstermijn twee weken). De RCN-unit SZW streeft er naar om u sneller uit te betalen.


Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

U kunt tot en met 31 oktober 2021 een aanvraag indienen voor de zesde tegemoetkoming.


Wat gebeurt er als achteraf blijkt dat mijn gegevens onjuist zijn?

De RCN-unit SZW zal achteraf steekproefsgewijs controleren of de door u opgegeven informatie klopt. Hierbij maken we onder andere gebruik van gegevens van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Als achteraf blijkt dat u een te hoog bedrag heeft opgegeven, kan dit tot terugvordering leiden.