Bonden en RCN bereiken een akkoord over de arbeidsvoorwaarden

Op donderdag 14 december 2023 hebben de vakorganisaties in het sectoroverleg (ABVO, ACOM, NAPB en STrAF) en de directeur RCN namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren in Caribisch Nederland voor een periode van drie jaar (2024 t/m 2026).

Onderhandelaars vakbonden ondertekenen CAO

Pensioen

Een belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen was de pensioenopbouw. Door veranderde vooruitzichten hebben partijen afspraken kunnen maken waardoor de pensioenpremie vanaf 2024 omlaag gaat. Ook wordt de opbouw over de afgelopen 3 jaar verhoogd. De grens waarboven geen pensioen wordt opgebouwd wordt verhoogd naar USD 55.750.

Salarissen en toelagen

Naast de pensioenmaatregelen is er een onderhandelingsresultaat bereikt over een aangepast loongebouw (salaristabel) en andere loonafspraken. In het aangepaste loongebouw gaat elke medewerker er financieel op vooruit. Aan het begin van het loongebouw loopt dit op tot tientallen procenten. Hogere salarisschalen stijgen ook maar minder sterk. Toelagen stijgen met 12 procent. Deze afspraken worden met ingang van 1 januari 2024 ingevoerd, zodat de RCN-medewerkers de effecten van het nieuwe loongebouw al merken bij de salarisbetaling over de maand januari 2024. 

In februari 2024 ontvangen RCN-medewerkers een eenmalige uitkering ten bedrage van USD 750,- netto, 

Zowel op 1 januari 2025 als op 1 januari 2026 worden de salarissen van RCN-medewerkers structureel verhoogd met 1,5%. Dit geldt ook voor de toelagen die gebruikelijk meestijgen met een loonstijging.

Overig

Voortaan ontvangt de medewerker ook bij het bereiken van een diensttijd van 35 jaar en 45 jaar een ambtsjubileumgratificatie wegens trouwe dienst. 

Raadplegen achterban

De vakorganisaties hebben hun achterban geraadpleegd. Dit heeft tot een unaniem positief resultaat geleid.

De afspraken treden in werking met ingang van 1 januari 2024, tenzij anders aangegeven.