Onderzoek vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Caribisch Nederland

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in oktober 2022 gevraagd een onderzoek uit te voeren en aanbevelingen te doen voor een goed functionerend stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Vergunningverlening, toezicht  en handhaving (VTH) in Caribisch Nederland

Een projectteam van de ILT en LNV voert het onderzoek uit. Eind november en medio januari komt het projectteam voor gesprekken en dossieronderzoek naar Bonaire. De gezaghebber van Bonaire heeft de staatssecretaris ook verzocht de expertise van de ILT in te zetten in aanvulling op reeds ingezette verbetertrajecten binnen het Openbaar Lichaam van Bonaire (OLB). In februari en maart 2023 bezoekt het team Sint Eustatius en Saba.

De situatie over de periode 2020 tot en met 2022 wordt in kaart gebracht en er wordt vooruit gekeken naar wetgeving die volgend jaar in werking treedt. Het toetsingskader van deze onderzoeken wordt gevormd door de bouw- en milieuwetgeving (Wet vrom BES) en de wet voor natuurbescherming (Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming).

Het team brengt in beeld wat goed gaat, wat minder goed gaat en wat er eventueel nodig is om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. De conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen worden opgenomen in een rapport dat wordt aangeboden aan de staatssecretaris, de  bestuurscolleges, regeringscommissaris  en de eilandsraden.