CBP BES ziet toe op de naleving van de Wet Bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES)

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) is actief met toezicht en handhaving op de verwerking van persoonsgegevens door de publieke- en private sector in Caribisch Nederland. 

Logo CPB BES

In het kader van haar toezichttaak heeft de CBP BES een controle uitgevoerd bij de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN).

Aanleiding van de controle was de verwerking van documenten met persoonsgegevens via het intern netwerk van SSO CN  (H-schijf) die voor een ieder werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland toegankelijk is gesteld. De CBP BES constateerde dat de bescherming en beveiliging van bepaalde digitale dossiers niet op orde was.  Het onderzoek richt zich op vier aspecten van de verwerking van persoonsgegevens op de H-Schijf: hoe zorgvuldig/behoorlijk worden de persoonsgegevens verwerkt (artikel 6 Wbp BES), wat is het doel van de verwerking (artikel 7 Wbp BES), wat zijn de grondslagen voor de verwerking (artikel 8 Wbp BES ) en tot slot: hoe wordt de beveiliging van de persoonsgegevens gegarandeerd (artikel 13 Wbp BES).

De CBP BES heeft de bevindingen getoetst aan de normen van de Wet bescherming persoonsgegevens BES en concludeert dat niet is voldaan aan de normen zoals opgenomen in de Wet Bescherming persoonsgegevens BES. Het rapport inclusief de aanbevelingen is gedeeld met de directeur van de SSO CN. De SSO CN moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen en beveiligen op de H:schijf. Tevens heeft de CBP BES aanbevolen om een protocol op te stellen om tijdig in te kunnen grijpen in geval er sprake is van een data lek.

De CBP BES is positief over de stappen die SSO CN al heeft genomen om de verwerking van persoonsgegevens op de H:schijf zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. “De acties zijn niet alleen gericht op het creëren van een veilige en beter beschermde platform maar focussen ook op een gedragen visie over het gebruik van de H:schijf door de Rijksdiensten in Caribisch Nederland”, aldus de secretaris van de CBP BES, Roëlla Pourier. De CBP BES vertrouwt erop dat de SSO CN alle aanbevelingen binnen de afgesproken termijn zal implementeren.

De CBP BES heeft na een lang traject van voorlichting en bewustwording de overstap gemaakt naar toezicht en handhaving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de taken van de CBP BES kunt u de website raadplegen: www.cbpbes.com.