Jaarverslag 2020 Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint-Eustatius en Saba heeft het jaarverslag 2020 gepubliceerd. In het afgelopen jaar is naast voorlichting de belangrijke stap naar toezicht en handhaving gemaakt. Daarnaast is meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Commissie en haar secretariaat om advies te vragen over de toepassing van de privacyregels.

Logo CPB BES

Door de COVID-pandemie was 2020 geen gemakkelijk jaar, maar desondanks zijn er grote stappen gezet. Het belangrijkste feit was de stap naar toezicht en handhaving, nadat de nadruk enkele jaren op voorlichting had gelegen. De Commissie heeft er heel nadrukkelijk naar gestreefd het toezicht in goed overleg met de betrokken organisaties vorm te geven.

De secretaris van de Commissie, Roëlla Pourier licht toe: “Aangezien de bescherming van persoonsgegevens in ieder belang is, is het ook gelukt om samen met betrokken organisaties in goed overleg verbeteringen door te voeren. Daardoor was er in 2020 gelukkig geen behoefte aan hardere maatregelen.” Verschillende organisaties zijn druk bezig geweest met het doorvoeren van strakkere privacy-maatregelen.

Grotere adviesrol van de Commissie

De Commissie is blij met de trend dat steeds meer Nederlandse ministeries om advies vragen over nieuwe wet- en regelgeving. Zo zijn er in het jaar 2020 adviezen gegeven over rijden onder invloed en over regelgeving bij de kinderopvang. Ook over de tijdelijke Covid-maatregelen zijn er adviezen gegeven aan VWS.

In het jaarverslag komt duidelijk naar voren dat er specifiek aandacht is besteed aan privacyvraagstukken binnen de gezondheidszorg. Concrete kaders zijn gegeven over wanneer burgers inzage mogen hebben in de verzamelde gegevens (het zogenaamde inzagerecht). Al deze vragen geven aan dat de voorlichtingscampagnes hun effect hebben gehad op de bewustwording bij burgers en bedrijven.

Clean desk en clear screen

Om grotere organisaties nog bewuster te maken van het privacybeleid heeft de Commissie de openbare lichamen en de ziekenhuizen op de BES gevraagd om een integraal clean desk en clear screen beleid op te stellen en door te voeren. Ook is de mogelijkheid van het aanstellen van een privacyfunctionaris onder de aandacht gebracht.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat de burgers en mensen die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met persoonsgegevens steeds beter hun weg vinden naar het secretariaat van de commissie. Via e-mail en persoonlijk vragen over de verwerking van persoonsgegevens heeft het secretariaat in 2020 18 meldingen van mogelijke schendingen en 42 gerichte vragen binnengekregen. Al deze vragen zijn door het secretariaat beantwoord. Sommige meldingen hebben geleid tot directe acties. De commissie heeft een 11-tal toezicht en handhavingsacties ondernomen.

Afstemmen met andere eilanden

De Commissie heeft ook in 2020 weer gestreefd naar afstemming tussen eilanden en landen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Door (kleine) verschillen in wetgeving op privacygebied bleef overleg ook in 2020 een belangrijk speerpunt. Roëlla Pourier: “Samenwerking met de diverse toezichthouders en de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland blijft essentieel om de regels zo eenduidig mogelijk toe te blijven passen.”

Wil u het jaarverslag lezen? Dat kan via de website: www.cbpbes.com. Ook dit jaar zal de CBP BES doorgaan met controles of organisaties voldoen aan de regels van de privacywetgeving. Indien u daarover meer wil weten, kunt u de website van de CBP BES raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met Roëlla Pourier van het secretariaat:  info@cbpbes.com, telefoon +599 7159114.