Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Koninkrijksrelaties

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de Raad van State en de werkgroep IBO Koninkrijksrelaties onderzoek verricht om voor Caribisch Nederland kansen en belemmeringen in beeld te brengen. Het doel hiervan was om te komen tot een effectiever beleid voor Caribisch Nederland.

Hiermee wilt men het welzijn van burgers in Caribisch Nederland verbeteren  waarbij als uitgangspunt geldt dat alle Nederlanders gelijkwaardig behandeld worden. Kort samengevat is de rode draad in de twee onderzoeken als volgt:

  • Verbeter de samenwerking en coördinatie in Den Haag en in het Caribisch gebied en betrek daarbij ook de huidige taakverdeling.
  • Investeer in de kwaliteit en slagvaardigheid van het lokale bestuur en de ambtelijke organisaties.
  • Werk achterstanden stap voor stap weg en zorg voor een adequate, duurzame financiering en passende wet- en regelgeving.

De maatregelen die het kabinet neemt op basis van de aanbevelingen uit de rapporten lopen langs twee parallelle lijnen. Enerzijds worden recente, succesvolle trajecten zoals het Bestuursakkoord Bonaire en de Saba Package voortgezet en uitgebouwd.  Anderzijds zet het kabinet in op maatregelen die de samenwerking verbeteren, de kwaliteit en slagvaardigheid van het lokaal bestuur en ambtelijk apparaat versterken en op maatregelen die zorgen voor betere dienstverlening aan de burger.  Tot slot wil het kabinet zorgen dat Caribisch Nederland beter wordt ingebed in de Europees Nederlandse systemen en structuren. Voor al deze maatregelen is tijd nodig omdat er zorgvuldig te werk moet worden gegaan.

De Werkgroep IBO sluit zijn rapport af met de boodschap dat de kracht van het succes zit in de samenwerking, waar het kabinet van harte mee eens is. Hierbij is het essentieel dat de ministeries in Den Haag en de openbare lichamen samen werken aan dezelfde doelen.

Hieronder staat de Bijlage bij Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties. Hierin staan de aanbevelingen van zowel het IBO als de Raad van State en de kabinetsreacties hierop opgesomd.