Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

Integere bestuurders zijn de basis van een sterke en gezonde democratie. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zet met de Handleiding basisscan integriteit voor bestuurders in op het versterken van een goed functionerend, integer en weerbaar bestuur. 

Minister Ollongren

Zij heeft de handleiding integriteit op 4 maart jl. overhandigd aan dijkgraaf Rogier van der Sande (voorzitter van de Unie van Waterschappen). De handleiding is beschikbaar voor alle politieke partijen en kandidaat-bestuurders in zowel Europees- als Caribisch Nederland. Met de handleiding wordt een stevige basis gelegd voor een meer eenduidige en zorgvuldige screening van kandidaat-bestuurders. 

Minister Ollongren: “Integriteit van politieke ambtsdragers is cruciaal in onze democratie. Het gaat om het vertrouwen van burgers in de overheid. Voor mij persoonlijk is het heel belangrijk. Integriteit staat binnen het openbaar bestuur inmiddels hoog op de agenda, en terecht. Het is voor alle Nederlanders van belang dat we integere bestuurders hebben, van wethouders tot ministers.”  

Helder

Bij gemeenten, provincies, openbare lichamen en waterschappen is behoefte aan een helder en zorgvuldig proces rond de benoemingen van bestuurders en meer eenduidigheid in de wijze waarop risicoanalyses op integriteit worden uitgevoerd. Daarom is de handleiding bassiscan integriteit voor kandidaat-bestuurders ontwikkeld. 

Transparant

Deze handleiding is voor gemeenten, provincies, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het biedt uitgangspunten voor een transparante en zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van risicoanalyses integriteit voor alle kandidaat-bestuurders. Met deze handleiding ondersteunt de minister het openbaar bestuur in hun wettelijke zorgplicht voor integriteit.

Screening is overigens geen wettelijke benoemingsvereiste voor decentrale bestuurders. Daarom kan het ministerie van BZK dit niet voorschrijven, maar uiteraard wel faciliteren. Dat wordt gedaan met deze basisscan. 

Wie meer wil weten, kan de handleiding hier vinden: https://www.politiekeambtsdragers.nl