ACM publiceert maximumtarieven 2019 voor elektriciteit Saba

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt per 1 januari 2019 de nieuwe maximumtarieven vast voor elektriciteit op Saba. Het gaat om het vaste gebruikstarief en het variabele gebruikstarief dat Saba Electric Company (SEC) vanaf 1 januari 2019 maximaal bij de consument in rekening mag brengen om de kosten te dekken van de productie en de levering van elektriciteit. Ook stelt de ACM het aansluit- en heraansluittarief vast voor 2019.

ACM publiceert maximumtarieven 2019 voor elektriciteit Saba

De ACM heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de taak om elk jaar kostendekkende tarieven vast te stellen. Dat betekent dat de ACM heeft berekend wat het SEC kost om elektriciteit te produceren en aan de consument te leveren. De ACM publiceert de tariefbeschikkingen op de website van de ACM.

Wijzigingen in tarieven
Op Saba daalt het variabele gebruikstarief voor elektriciteit van 0,3735 USD/kWh naar 0,3516 USD/kWh. Deze daling komt door de ingebruikname van solar park 1 en de verwachting dat ook solar park 2 in 2019 in gebruik zal worden genomen. Ondanks de gestegen brandstofprijzen dalen daardoor toch de kosten per kilowattuur. Zonder de productie met zonne-energie zou het variabele gebruikstarief per 1 januari 2019 0,4319 USD/kWh geweest zijn.

De kosten voor het vaste gebruikstarief voor elektriciteit blijven ongeveer gelijk.

De aansluittarieven (tarieven voor een nieuwe aansluiting) zijn alleen aangepast voor de inflatie. Het heraansluittarief is gelijk gebleven op USD 40,-.

Om rekening te houden met de betaalbaarheid van elektriciteit voor met name kleine huishoudens, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidie beschikbaar gesteld om het vaste gebruikstarief te verlagen. Zodra de precieze verdeling van deze subsidie over de tariefcategorieën bekend is, zal Saba Electric zijn klanten informeren over de tarieven die het per 1 januari in rekening gaat brengen.