Vacature Technisch voorzitter Centraal Dialoog Bonaire

Onlangs heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de nieuwe Centraal Dialoog Bonaire met daarin bestuurders van het Openbaar Lichaam Bonaire, vakbonden, werkgevers en de Kamer van Koophandel. Dit op basis van het op 15 november 2018 door alle partijen ondertekende protocol annex reglement van de Centraal Dialoog.

De Centraal Dialoog is een overlegplatform van genoemde partijen met als doel om door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire.
De Centraal Dialoog kan ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Rijksoverheid.

De Centraal Dialoog zal (tenminste) zesmaal per jaar bijeenkomen en staat onder het formele voorzitterschap van de gezaghebber. De vergaderingen worden echter geleid door een technisch voorzitter. Deze is ook primair verantwoordelijk voor de opstelling van de agenda van iedere vergadering: hij/zij consulteert tijdig alle partijen over onderwerpen voor de agenda, stelt deze op basis daarvan vast en draagt zorg voor relevante notities en documenten bij de betreffende onderwerpen. Hij/zij is te allen tijde beschikbaar voor alle partijen voor informatie over en overleg  over zaken, die in verband staan met de Centraal Dialoog.
Hij zal uiteraard ook regelmatig contact moeten houden met de gezaghebber.

Bij dit alles heeft de technisch voorzitter ondersteuning van de secretaris-notulist van de Centraal Dialoog. 

Hij/zij moet naast voorzitterskwaliteiten en inhoudelijke kennis ook beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden naar alle partijen toe alsmede politiek-bestuurlijk inzicht. Het spreekt voor zich dat hij/zij onafhankelijk is, affiniteit heeft met de Caribische regio  en gedreven wordt door het belang van  Bonaire. Beheersing van het Papiamento is een pré.

Gezocht wordt naar een technisch voorzitter van de Centraal Dialoog vanaf (uiterlijk) september 2019, die zich herkent in bovengenoemde functie-omschrijving en meent aan de vereisten voor deze functie te voldoen.
Het tijdsbeslag is  zeer wisselend  maar zal over het jaar heen naar verwachting in de orde van gemiddeld 1 dag per week liggen. Aan de functie is een redelijke vergoeding verbonden.
De aanstelling geldt voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging. 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de huidige technische voorzitter van de Centraal Dialoog, Jan-Willem van den Braak (jwvandenbraak@planet.nl; mobile 0031-6-10003308) en de secretaris, Johan Breure (JBreure@minszw.nl; mobile 0031-6-31753578). Zij kunnen U desgewenst ook het protocol annex reglement van de CD toezenden.

U gelieve  uw sollicitatie uiterlijk 29 maart  2019 per mail te richten aan deze beide personen. 
U  zult in de eerste helft van april te horen krijgen of U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie.
Vertrouwelijkheid gedurende de procedure is een vanzelfsprekend uitgangspunt.