OCW-CG Afdelingshoofd

Ben jij een leidinggevende die kansen ziet en anderen kan inspireren? Wil jij een bijdrage leveren aan het realiseren van de OCW-missie in Caribisch Nederland? Solliciteer dan op deze dynamische functie!

WO | Standplaats Bonaire | 36 uur | P&O2023_010_023 | Sluitingsdatum: 7 december 2023

Functieomschrijving

Je geeft leiding aan de afdeling Onderwijs Cultuur en Wetenschap Caribisch Gebied (OCW-CG) vanuit Caribisch Nederland en bent, samen met de collega’s aan wie je leiding geeft, het eerste aanspreekpunt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Caribisch Nederland. Je hebt aantoonbare werkervaring in het Caribisch deel van het Koninkrijk en je spreekt je Koninkrijkstalen.

Je hebt een groot en divers netwerk op alle zes de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk en weet dat goed te onderhouden en uit te bouwen. Primair in het OCW-domein, maar ook in het bredere publieke / maatschappelijke terrein daaromheen, zoals de kinderopvang, de zorg en de arbeidsmarkt.

Je vormt dé schakelfunctie op OCW-terrein tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en de (beleids)directies van het ministerie van OCW. De beleidsdirecties zijn eerste aanspreekpunt voor de collega’s van OCW-CG in de Rijksdienst Caribisch Nederland waar het hun beleidsterreinen betreft. De algemene aansturing en de rol van ‘thuisbasis’ ligt bij de directie Internationaal Beleid (IB). Signalen en vragen over de verschillende sectoren brengen OCW-CG en IB onder de aandacht van de voor de betreffende sector verantwoordelijke beleidsdirectie die resultaatverantwoordelijk is voor de betreffende vraagstukken. Vanuit die basis ben je een toegankelijk aanspreekpunt voor het hele ministerie.

Samen met de betrokkenen in de OCW-sectoren op de eilanden geef je invulling aan de OCW-missie. In Caribisch Nederland streven de bewindslieden van OCW vanuit het concept "comply or explain" naar een steeds completere implementatie van het OCW-beleid. Samen met je team houd je de vinger aan de pols bij alle relevante ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanuit die kennispositie informeer/adviseer je het ministerie van OCW in Den Haag gevraagd en ongevraagd.

Omgekeerd volg je de ontwikkelingen in het OCW-beleid ten aanzien van het Caribisch deel van het Koninkrijk en draag je bij aan de succesvolle implementatie van dat beleid. Je advies is van groot belang bij het beantwoorden van de vraag of regulier OCW-beleid toepasbaar is in Caribisch Nederland, of dat op een of meer van de drie eilanden specifiek beleid nodig is.

Incidenten weet je op waarde te schatten en waar mogelijk breng je partijen bij elkaar om problemen op te lossen.

Samenwerking op en/of tussen de eilanden is op de OCW-terreinen in het Caribisch deel van het Koninkrijk door de kleine schaal bijna altijd een must. Hier zie je kansen, of je weet ze te creëren. Daarbij heb je oog voor zowel de lokale als de regionale context in het Caribisch deel als de relatie tussen het Europees en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Organisatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is sinds 10 oktober 2010 verantwoordelijk voor het onderwijs-, cultuur- en wetenschapsbeleid op de drie eilanden van Caribisch Nederland. De afdeling OCW-CG van de Rijksdienst CN werkt, samen met het ministerie in Den Haag, dagelijks aan de uitvoering van OCW-beleid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor het onderwijs geldt bijvoorbeeld dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen het maximale uit zichzelf te halen. De school heeft als taak de leerlingen hierbij te begeleiden. Het ministerie wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het cultuurbeleid in Caribisch Nederland wordt in deze kabinetsperiode geïntensiveerd. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de unieke cultuur en natuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zowel boven als onder water, beter beschermd worden. OCW-CG helpt die doelstellingen in Caribisch Nederland te realiseren.

Competenties

Kennis en kunde:

 • Managementervaring op het gebied van coachend leiderschap en opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Creëert een werk- en vertrouwensrelatie met de overheden van de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Draagt zorg voor een goed netwerk om goed te kunnen adviseren en oplossingen te kunnen aandragen.
 • Talenkennis van de Koninkrijkstalen Nederlands, Engels en Papiaments.
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers.
 • Kennis van de internationale omgeving en politiek.
 • Kennis van en in inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Kennis van de werking van de Europese Unie en de wisselwerking hiervan met de nationale overheid en van andere bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en instellingen/instituties voor zover relevant voor het functioneren van OCW in het Caribisch deel.

Bezit de volgende competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Hoofdtaken van het afdelingshoofd OCW-CG

 • Vertegenwoordigen van de organisatie;
 • Vaststellen van de organisatiedoelen en de strategie, overleg met ketenpartners en positionering van de organisatie in de keten en de regio;
 • Politiek-bestuurlijke afstemming. Hiertoe behoort het volgen van alle trends in Europees Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk;
 • Als eindverantwoordelijke de dagelijkse leiding op zich nemen, inclusief personeelsgesprekken, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;
 • Verantwoording afleggen aan kerndepartement OCW over strategie en beleid;
 • Ontwikkelen en uitdragen van visie, missie en strategie van de organisatie en meenemen van de medewerkers hierin;
 • Extern overleg en afstemmen op strategisch/managementniveau;
 • Coördineren van de werkbezoeken van delegaties;
 • Onderhouden van contact met Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
 • Adviseren programmabureau RCN Bonaire;
 • Vervullen van de liaison functie.

Kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Het afdelingshoofd legt formeel verantwoording af aan de directeur van de Rijksdienst Caribisch Nederland en inhoudelijk aan de Directeur Internationaal Beleid OCW (opdrachtgever), en heeft op regelmatige basis afstemming met het afdelingshoofd Caribisch Gebied in de directie Internationaal Beleid (als gedelegeerd opdrachtgever) in Den Haag.
 • Het afdelingshoofd stuurt de afdeling OCW-CG aan en is eindverantwoordelijk voor het leveren van alle producten en diensten van OCW. Is integraal verantwoordelijk en geeft leiding aan het team van OCW in het Caribisch gebied, bestaande uit 8 fte en 3fte studiefinanciering.
 • Het afdelingshoofd stuurt op rechtmatigheid, doelmatigheid maar ook op uitvoerbaarheid van nieuw beleid, wetgeving en begroting.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salaris in aanloopschaal 13 en functieschaal 14 (schaal 13 bruto maandsalaris minimaal $ 4.788,-- en maximaal $ 6.001,-- en schaal 14 minimaal $5.484-- en maximaal $6.810,--), bij een werkweek van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,-- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Gerbert Kunst (Directeur Internationaal Beleid) via telefoonnummer +31611038746, en Edith Keijser, contactpersoon voor informatie over “HRM-aspecten” binnen de Rijksdienst CN.

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. Voorafgaand aan het selectieassessment word je gevraagd diverse vragenlijsten in te vullen, dit kost je ongeveer 3 uur;

De selectiegesprekken vinden in beginsel op Bonaire plaats in de week van 8 januari 2024;

Indiensttreding zo mogelijk per 1 maart 2024.

Digitaal solliciteren

Je kunt jouw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar vacature@rijksdienstCN.com