Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Korps Politie Caribisch Nederland


Het Korps Politie Caribisch Nederland is ingericht op basis van een procesgerichte organisatie. Het operationele politiewerk kent vier hoofdprocessen, te weten: intake, noodhulp, toezicht & handhaving (wijkzorg), en opsporing.

De Inrichting van het korps is hierop afgestemd in vier onderdelen, waarvan drie operationele onderdelen:
Basis Politiezorg (BPZ),
Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning (IIOO) en
Opsporing (OPS).

Missie
Leefbare, veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat.


Visie
Het Korps Politie Caribisch Nederland staat voor een integere en betrouwbare politie organisatie, die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een organisatie die waakzaam en dienstbaar is en daadkrachtig en professioneel optreedt: vriendelijk als het kan, streng als het moet.

Dit houdt in dat we

  • Bereikbaar zijn voor een ieder;
  • een goede verbinding hebben met de bewoners en bezoekers van de eilanden;
  • direct adequaat reageren op noodhulpmeldingen;
  • klant- en doelgericht reageren;
  • afspraken nakomen;
  • onze eigen grenzen kennen en aangeven naar buiten toe; 
  • lokale en bovenlokale criminaliteit adequaat aanpakken; 
  • actief samenwerking zoeken met andere partijen indien nodig; 
  • integer en betrouwbaar handelen;
  • onze organisatie zodanig inrichten en opleiden zodat bovenstaande waargemaakt kan worden.

Strategie


We hanteren vijf uitgangspunten om ons doel te bereiken:


1) Het concept Gebiedsgebonden politie

Het onderhouden van een functioneel goed netwerk is essentieel. Hierbij functioneert de barioregisseur als verbinding met de wijken. Het motto “Veiligheid en leefbaarheid” wordt een gezamenlijk doel van politie en burgers. 

2) Het concept van de Informatiegestuurde Politie
Informatie is de belangrijkste steunpilaar in het politiewerk. Informatie inwinnen, opslaan, analyseren en noodzakelijk en correct verspreiden is de basis van ons werk.

3) De persoonsgerichte aanpak
We kennen onze verdachten bij naam. Van plaatsen op de eilanden waar veel incidenten plaatsvinden, weten we wie zich daar regelmatig ophouden. We kennen de mensen die in groepsverband overlast of erger veroorzaken en we weten wie bij wie aansluiting zoekt. 

4) We hebben de organisatie onderverdeeld in vier afdelingen die afgeleid zijn van de operationele politietaak. 
We groeien in de rol van betrouwbare, transparante opdrachtnemer van het bevoegd gezag en de samenleving. Maar geven tevens invulling geven aan de rol als specialist en adviseur op het gebied van veiligheid naar de opdrachtgevers en ketenpartners.

5) Anderen beoordelen de organisatie. 
Ons uitgangspunt is dat wij uiteindelijk van de burger en onze partners vernemen dat Korps Politie Caribisch Nederland op deze manier gekend wordt. Dat houdt voor ons in dat wij naast de uitvoering van de politietaken blijven investeren in de inrichting van processen, het opleiden van personeel, en het inrichten van de organisatie met kwalitatief goede en voldoende middelen en voorzieningen.


CONTACTGEGEVENS

Korps Politie Caribisch Nederland
Postbus 360,
Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland
Alarmnummer: 911
Politie Algemeen: +599 717 8000
Politie Tiplijn: +599 717 7251 (anoniem)
Faxnummer: +599 717 5155
Website:  www.politiecn.com


KPCN, locatie Bonaire
Kaya Libertador Simon Bolivar 4, Kralendijk,
Bonaire, Caribisch Nederland
Tel: +599 717 8000
Alarmnummer: 911


KPCN, locatie Sint Eustatius
Van Tonningenweg z/n, Oranjestad,
Sint Eustatius, Caribisch Nederland
Tel: +599 318 2333
Alarmnummer: 911


KPCN, locatie Saba
Politiebureau The Bottom
Saba, Caribisch Nederland
Tel: +599 416 3737
Alarmnummer: 911

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv