Detailhandel

De bedrijven binnen de sector detailhandel variëren van kleine speciaalzaken tot grootwinkelbedrijven. Onderstaand kunt u lezen wat de belangrijkste verplichtingen zijn voor u als werkgever of werknemer in de detailhandel.

1. Zorg voor elkaar

Om veilig te kunnen werken gaat het allereerst om de zorg voor elkaar. Dit betekent dat je vooraf moet nadenken over hoe er veilig kan worden gewerkt. Eerst met elkaar het werk bespreken, informeren en pas daarna aan de slag. Dit is niet alleen belangrijk voor de directie en de leiding van het bedrijf. Ook de winkelbediende op de werkvloer moet voortdurend nagaan hoe hij en de collega naast hem veilig kan werken, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen.

1. Zorg voor elkaar

2. Voorschriften bekend maken en toezicht daarop houden

De leiding informeert de werknemers over de algemene voorschriften ziet er op toe dat aan deze voorschriften wordt voldaan. Dit betekent dat de werknemers voorlichting krijgen over de risico’s en instructies krijgen over de te treffen maatregelen. Daarnaast moet er op worden toegezien dat op de voorgeschreven wijze veilig wordt gewerkt.

2. Voorschriften bekend maken

3. Eerste hulp

Waar arbeid wordt verricht moeten doeltreffende middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn. Zij moeten zodanig worden bewaard, dat zij tegen verontreiniging door bijvoorbeeld stof zijn beschut en altijd binnen handbereik zijn. In de detailhandel is tenminste één verbandtrommel aanwezig om eerste hulp te verlenen.

3. Eerste hulp

4. Toilet

Waar arbeid verricht wordt moeten tenminste een privaat toilet en een voldoend aantal urinoirs aanwezig zijn. Waar tien of meer personen van beide geslachten arbeid kunnen verrichten, moeten de private toiletten naar sekse gescheiden zijn en voorzien zijn van een duidelijk opschrift dat de sekse aangeeft. Ieder privaat toilet of urinoir moet doelmatig ingericht zijn, goed rein kunnen worden gehouden en voldoende zijn geventileerd.

4. Toilet

5. Arbeidstijden/ Overwerkuren

 • De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 40 uur per week, berekend over een periode van vier weken. De arbeidsduur per dag mag nooit  meer dan tien uur bedragen.
 • De arbeidsduur voor de werknemer die schemawerk verricht (in ploegendienst werkt), bedraagt ten hoogste 45 uur per week, berekend over een periode van vier weken.  De arbeidsduur per dag mag nooit  meer dan tien uur bedragen.
 • Voor verricht overwerk ontvangt de werknemer per uur, naast het voor hem geldende volle uurloon, een overwerktoeslag van tenminste 50 procent van zijn uurloon ter compensatie. Naast de overwerktoeslag, moet aan de werknemer die geen schemawerk verricht, bovendien een overwerktoeslag worden betaald van:
  1. tenminste 25 procent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht gedurende de rusttijd;
  2. tenminste 50 procent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op diens rustdag;
  3. tenminste 100 procent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op een feestdag.
5. Arbeidstijden - Overwerkuren

6. Minimumloon

Elke werknemer heeft recht op het minimumuurloon. De bedragen voor het minimumuurloon vindt u hier: Tabel minimumloon

6. Minimumloon

7. Arbeid Vreemdelingen

Het is een werkgever verboden om een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder een geldige tewerkstellingsvergunning. De tewerkstellingsvergunning moet op verzoek meteen  worden getoond aan de inspecteurs van de Arbeidsinspectie.

7. Arbeid vreemdelingen

8. Gladde vloeren/schone vloeren

Een werklokaal moet van een doelmatige vloer zijn voorzien. In een werklokaal, waarin voor de arbeid veel water wordt gebruikt, moet de vloer zodanig zijn ingericht, dat het water behoorlijk kan aflopen. De vloer van een werklokaal moet worden geschrobd en gedweild, Totdat deze goed schoon is.

8. Gladde vloeren - schone vloeren

9. Gevaarlijke stoffen/gasflessen

Het ontstaan en de verspreiding van schadelijke of hinderlijke dampen, gassen of stof in een plaats waar werknemers moeten werken of verblijven, moet worden tegengegaan. Waar dit niet of niet in voldoende mate mogelijk is, moeten doeltreffende middelen zijn aangewend om die dampen of gassen of stof af te voeren, of om het personeel te  beschermen.

9. Gevaarlijke stoffen - gasflessen

10. Nooduitgangen

Gangpaden en vluchtwegen tussen de gebouwen moeten verkeren in een zodanige toestand dat zij geen gevaar kunnen veroorzaken.

Nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels en gemakkelijk kunnen worden geopend Gangpaden en vluchtwegen tussen de gebouwen moeten altijd vrij blijven, zodat zij in geval van gevaar makkelijk te belopen zijn.

10. Nooduitgangen

11. Brandveiligheid

Er moeten maatregelen worden genomen om de kans op brand en ongevallen tot een minimum te beperken. Dit betekent dat er technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van brand getroffen moeten worden en dat werknemers weten hoe er moet worden gehandeld bij een calamiteit. In het geval van brand dienen zij bijvoorbeeld te weten dat altijd eerst de Brandweer moet worden gealarmeerd en welke brandblusmiddelen zij wanneer kunnen gebruiken.

11. Brandveiligheid

12. Lichamelijke overbelasting

Lichamelijke overbelasting is veruit de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid op de werkvloer. De Arbeidsveiligheidswet BES voorziet niet in voorschriften rondom lichamelijke overbelasting. De Arbeidsinspectie heeft geen bevoegdheid om hierin dwingend en handhavend op te treden. Wel zal de Arbeidsinspectie naar aanleiding van inspecties adviseren over mogelijke verbeterpunten.

Het beperken van lichamelijke overbelasting kan door het treffen van de volgende maatregelen:

 1. Voorkom of beperk tilgewichten boven de 25 kilogram;
 2. Voorkom of beperk diep bukken;
 3. Voorkom of beperk hoog reiken.
12. Lichamelijk overbelasting

Waar kunnen werkgevers en werknemers terecht met vragen?

Heeft u een vraag aan de Arbeidsinspectie of wilt u een klacht indienen over uw werkomstandigheden dan kun dat doen bij de Arbeidsinspectie via arbeidsinspectie@RijksdienstCN.com of telefonisch via +599 715 8888.

Voor vragen over salaris en werktijden, of bemiddeling bij een arbeidsgeschil, kunt u terecht bij de afdeling Arbeidszaken. U kunt hen een e-mail sturen via arbeidszaken@RijksdienstCN.com, bellen via 715-8888, of langskomen tijdens de spreekuren. 

Heeft u als werkgever een vraag over tewerkstellingsvergunningen? Dan kunt u zich richten tot het loket van de IND, of e-mailen naar twv@rijksdienstcn.com