Bouw

De bouw kent risico’s zoals vallen van hoogte, lichamelijke overbelasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In de bouw komt ook onderbetaling en illegale tewerkstelling voor. Bouwlocaties zijn complexe arbeidsplaatsen waar meerdere bedrijven en zelfstandigen gelijktijdig aan het werk zijn.

In de Arbeidsveiligheidswet BES en de verdere regelgeving worden aan werkgever en werknemers verplichtingen opgelegd. Deze verplichtingen hebben tot doel om de veiligheid op de bouw te vergroten en ongevallen en lichamelijk letsel te voorkomen. 

Hier leest u de belangrijkste verplichtingen voor werkgevers en werknemers op de bouw. 
 

1. Zorg voor elkaar

Om veilig te kunnen werken gaat het allereerst om de zorg voor elkaar. Dit betekent ook dat je vooraf moet nadenken hoe er veilig kan worden gewerkt. Eerst met elkaar het werk bespreken, informeren en pas daarna aan de slag gaan. Dit is niet alleen belangrijk voor de directie en de leiding van het bedrijf. Ook de bouwvakker op de steiger moet voortdurend nagaan hoe hij en de collega naast hem veilig kunnen werken voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen.

1. Zorg voor elkaar

2.  Voorschriften bekend maken en toezicht daarop houden

De leiding informeert de werknemers over de algemene voorschriften ziet er op toe dat aan deze voorschriften wordt voldaan. Dit betekent dat de werknemers voorlichting krijgen over de risico’s en instructies over de te treffen maatregelen. Daarnaast moet er op worden toegezien dat op de voorgeschreven wijze veilig wordt gewerkt.
Werknemers in de bouw hebben ten minste kennis van:
(1)  de wijze waarop de bouwplaats moet worden beveiligd tegen valgevaar
(2)  waarom wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.
(3)  welke maatregelen zijn en moeten worden genomen om de zindelijkheid op de bouwplaats te waarborgen.

2. Voorschriften bekend maken

3 . Noodzaak van steigerwerk

Elke werkplek boven 2,5 meter moet zijn beveiligd tegen vallen van hoogte. Leuningwerk bestaat uit een boven-leuning op 90 centimeter, een tussenregel halverwege en een kantplank.

3. Noodzaak van steigerwerk

4 . Verankering steiger

Steigerwerk moet in voldoende mate aan het bouwwerk zijn verankerd. Steigers worden op passende afstand van het bouwwerk geplaatst. Dit betekent dat de ruimte tussen bouwwerk en steiger niet meer dan 35 centimeter bedraagt.

4. Verankering steiger

5.  Veilig plaatsen van leuningen, hekken en steigers

Het plaatsen van leuningen, hekken en steigers moet veilig worden uitgevoerd. Dit betekent dat bij het plaatsen van leuningen, hekken en steigers de werknemers aangelijnd moeten werken.

5. Veilig plaatsen van leuningen, hekken en steigers

6.  Periodiek toezicht op de steigers

Steigers moeten tenminste eens per week en altijd na slecht weer worden nagekeken. Daarnaast moeten steigers voorafgaand aan het gebruik worden gecontroleerd.

6. Periodiek toezicht op de steigers

7.  Het afschermen van openingen

Vloeropeningen worden afgeschermd of afgedekt. Traphuizen worden daar waar nodig voorzien van leuningen en andere beveiligingen.

7. Het afschermen van openingen

8.  Beschuttingsmiddelen

De werkgever moet de werknemers de juiste beschuttingsmiddelen aanbieden. Het gaat in de bouw om gehoorbescherming, veiligheidsschoenen met stalen tussenzool en een bouw helm. Eventueel handschoenen en adembescherming als het gaat om stoffen die inwerken op handen en longen.

8. Beschuttingsmiddelen

9.  Eerste hulp

Waar arbeid wordt verricht, moeten doeltreffende middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn. Op de bouwplaats is tenminste één verbandtrommel aanwezig om eerste hulp te verlenen.

9. Eerste hulp

10.  Bevorderen van de zindelijkheid

Afval moet zo spoedig mogelijk en op doelmatige wijze worden verwijderd. Extra aandacht moet worden besteed aan afval waarin water zich ophoopt waarin muggen zich kunnen ontwikkelen, omdat deze de virusziekten Denque en Chikungunya verspreiden. Elke bouwplaats moet beschikken over voldoende private toiletten en urinoirs. Tot tien werknemers kan worden volstaan met één privaat toilet mits deze ook als urinoir kan worden gebruikt.

10. Bevorderen van de zindelijkheid

 11. Lichamelijke overbelasting

Lichamelijke overbelasting is veruit de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid in de bouw. De Arbeidsveiligheidswet BES voorziet niet in voorschriften rondom lichamelijke overbelasting. De Arbeidsinspectie heeft geen bevoegdheid om hierin dwingend en handhavend op te treden. Wel zal de Arbeidsinspectie naar aanleiding van inspecties adviseren over mogelijke verbeterpunten.

Het beperken van lichamelijke overbelasting kan door het treffen van de volgende maatregelen:
1.  Voorkom of beperk tilgewichten boven 25 kilogram;
2.  Voorkom of beperk diep bukken;
3.  Voorkom of beperk hoog reiken.

11. Lichamelijke overbelasting

12. Arbeidstijden/ Overwerkuren

  • De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 40 uur per week, berekend over een periode van vier weken. De arbeidsduur per dag mag nooit  meer dan tien uur bedragen.
  • De arbeidsduur voor de werknemer die schemawerk verricht (werkt in ploegendienst), bedraagt ten hoogste 45 uur per week, berekend over een periode van vier weken.  De arbeidsduur per dag mag nooit  meer dan tien uur bedragen.
  • Voor verricht overwerk ontvangt de werknemer per uur, naast het voor hem geldende volle uurloon, een overwerktoeslag van tenminste 50 procent van zijn uurloon ter compensatie. Naast de overwerktoeslag, moet aan de werknemer die geen schemawerk verricht, bovendien een overwerktoeslag worden betaald van:
    1. tenminste 25 procent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht gedurende de rusttijd;
    2. tenminste 50 procent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op diens rustdag;
    3. tenminste 100 procent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op een feestdag.


13. Minimumloon

Elke werknemer heeft recht op het minimumuurloon. De bedragen voor het minimumuurloon vindt u hier:  Tabel minimumloon


14. Arbeid Vreemdelingen

Het is een werkgever verboden om een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder een geldige tewerkstellingsvergunning. De tewerkstellingsvergunning moet op verzoek meteen  worden getoond aan de inspecteurs van de Arbeidsinspectie.


15. Gladde vloeren/schone vloeren

Een werklokaal moet van een doelmatige vloer zijn voorzien. In een werklokaal, waarin voor de arbeid veel water wordt gebruikt, moet de vloer zodanig zijn ingericht, dat het water behoorlijk kan aflopen. De vloer van een werklokaal moet worden geschrobd en gedweild  totdat deze goed schoon is


16. Gevaarlijke stoffen/gasflessen

Het ontstaan en de verspreiding van schadelijke of hinderlijke dampen, gassen of stof in een plaats waar werknemers moeten werken of verblijven, moet worden tegengegaan. Waar dit niet of niet in voldoende mate mogelijk is, moeten doeltreffende middelen zijn aangewend om die dampen of gassen of stof af te voeren, of om het personeel te  beschermen.


Handhaving

De Arbeidsinspectie controleert de naleving van verschillende arbeidsbeschermende wetten. Het gaat dan om wetten zoals: (1) de Arbeidsveiligheidswet BES, (2) Arbeidswet 2000 BES, (3) Wet minimumloon en de (4) Wet arbeid vreemdelingen. Bij niet naleven van de regels heeft de inspecteur verregaande bevoegdheden om handhavend op te treden. De inspecteur kan een officiële waarschuwing geven, een bevel tot staken van de arbeid geven of een aanwijzing geven. Mocht dit niet leiden tot naleving van de regels dan kan de inspecteur een proces-verbaal op maken.


Waar kunnen werkgevers en werknemers terecht met vragen?

Heeft u een vraag aan de Arbeidsinspectie of wilt u een klacht indienen over uw werkomstandigheden dan kun dat doen bij de Arbeidsinspectie via arbeidsinspectie@RijksdienstCN.com of telefonisch via +599 715 8888.

Voor vragen over salaris en werktijden, of bemiddeling bij een arbeidsgeschil, kunt u terecht bij de afdeling Arbeidszaken. U kunt hen een e-mail sturen via arbeidszaken@RijksdienstCN.com, bellen via 715-8888, of langskomen tijdens de spreekuren. 

Heeft u als werkgever een vraag over tewerkstellingsvergunningen? Dan kunt u zich richten tot het loket van de IND, of e-mailen naar twv@rijksdienstcn.com