Landbouw, tuinbouw & voedselkwaliteit

Diergezondheid en veterinaire zaken 

Ter bevordering van de gezondheid van mensen en dieren heeft LNV de Openbare Lichamen Bonaire en St. Eustatius bijgestaan bij het verbeteren van hun slachthuizen. In overleg met Bonaire wordt gewerkt aan een verdere verbetering van het slachthuis. Ook wordt onderzocht of op het gebied van dierziektebestrijding en de toelating van diergeneesmiddelen verbeteringen mogelijk zijn.

Landbouw, tuinbouw en veehouderij

Om de afhankelijkheid van invoer te verkleinen, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwproductie op de eilanden. te vergroten. Het ministerie van LNV kijkt samen met de Openbare Lichamen en Nederlandse kennisinstituten naar mogelijkheden om een grotere en duurzame productie te realiseren.

Op Saba is hiertoe vanuit de Bijzondere Uitkering Natuur een project gefinancierd om de loslopende geiten aan te pakken en een project om de lokale voedselproductie te vergroten en te stimuleren. Op St. Eustatius wordt ook een project gefinancierd om loslopend vee aan te pakken. Op Bonaire loopt een project voor Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling dat is voortgekomen uit het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) (zie document onder aan deze pagina). Verder is via een MoU met Bonaire afgesproken om de dienst LVV van het eiland om te vormen tot een effectief  kennis- en voorlichtingscentrum.  

Fytosanitaire zaken

Door de geringe mate van lokale voedselproductie op de eilanden van Caribisch Nederland, wordt bijna alles geïmporteerd. Dit geldt ook voor de invoer van planten en plantaardige producten. Vooral import van groenten en fruit voor consumptie en planten voor de hovenierssector brengen echter het risico mee van het invoeren van invasieve exotische soorten. Er is een wettelijk kader voor fytosanitair beleid en regelgeving in de Invoeringswet BES.

Gewasbescherming

Verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan gevaren opleveren voor de gezondheid van mensen en dieren. Het risico op verkeerd gebruik is op dit moment helaas groot. Er vindt immers geen formele beoordeling plaats van de risico’s van deze middelen. Ook is de kennis van risico’s, zeker bij gebruikers, beperkt. Bovendien zijn de etikettering en de gebruiksaanwijzing vaak in een onbekende taal geschreven zodat de voorschriften niet kunnen worden nagevolgd.
Later wordt de lijst van vergunningsplichtige en verboden stoffen geactualiseerd. Zo is helder welke stoffen slechts met een vergunning mogen worden gebruikt en welke stoffen geheel verboden zijn.