Dag tegen Mensenhandel

Wat is mensenhandel?
Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Slachtoffers zitten vaak in een kwetsbare positie. Ze worden gechanteerd, bedreigd, mishandeld of misleid. Zo worden ze vastgehouden in een uitbuitingssituatie.

Dag van de mensenhandel

Wat is mensensmokkel?

Mensensmokkel is het bieden van hulp en transport aan mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensensmokkelaars maken gebruik van de nood van migranten. De gesmokkelde personen betalen de smokkelaar voor bijvoorbeeld transport, onderdak of valse (reis)documenten.

‘Ik ontdekte wat uitbuiting was,
toen ik slachtoffer werd van mensenhandel’

Waar moet u op letten?

Er zijn verschillende vormen van mensenhandel, zoals seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of gedwongen criminaliteit. Elke vorm kent zijn eigen signalen. Meestal gaat het bij mensenhandel om een combinatie van verschillende signalen.

Signaleren van mensenhandel is belangrijk omdat slachtoffers afhankelijk kunnen zijn van mensen uit hun omgeving om uit de uitbuitingssituatie te kunnen komen. De dwang of bedreiging door de uitbuiter kan zo groot zijn dat een slachtoffer hulp nodig heeft.

Het komt ook voor dat slachtoffers zich niet bewust zijn van het feit dat zij zich in een uitbuitingssituatie bevinden, omdat zij bijvoorbeeld hun rechten als arbeider in Caribisch Nederland niet kennen.

Herken de signalen van mensenhandel / mensensmokkel

Slachtoffers in uitbuitingssituaties vertonen vaak bepaalde kenmerken. Zo is iemand bijvoorbeeld mogelijk slachtoffer van uitbuiting als:

 • hij/zij gevaarlijk en ongezond werk moet doen;
 • hij/zij lange werkdagen moet maken;
 • hij/zij te weinig betaald krijgt, niet uitbetaald wordt of lang op betaling moet wachten;
 • hij/zij niet kan beschikken over zijn/haar eigen paspoort;
 • hij/zij met valse beloften naar Caribisch Nederland is gehaald;
 • hij/zij wordt mishandeld, gechanteerd, gedwongen of bedreigd;
 • een hoge schuld aan de werkgever moet afbetalen;
 • hij/zij niet kan beschikken over het geld op eigen bankrekening;
 • hij/zij zwart betaald wordt, of niet verzekerd is tegen bijvoorbeeld ongevallen;
 • hij/zij in een bedrijfspand of op het bedrijfsterrein woont, of op een andere manier slecht is gehuisvest;
 • hij/zij niet op de hoogte is van zijn verblijfsadres;
 • hij/zij op andere manieren onder druk wordt gezet.
 • hij/zij gedwongen wordt seks te hebben tegen zijn/haar zin in.
 • hij/zij gedwongen wordt seks te hebben tegen betaling, waarbij hij/zij het geld moet afdragen.

Meestal gaat het bij mensenhandel om een combinatie van verschillende signalen.

Dag van de mensenhandel 2020

Beschermen

Arbeidsinspectie werkt nauw samen met politie, KMAR, toezicht en handhaving

De arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om zonder aankondiging inspecties uit te voeren in bedrijven. De werkgever en de werknemers zijn verplicht om hieraan mee te werken.

Soms vindt de inspectie plaats naar aanleiding van een ongeval of een klacht. Maar er worden ook inspecties uitgevoerd binnen het kader van inspectieprojecten. Dan worden verschillende bedrijven binnen een sector geïnspecteerd om trends en problemen binnen een sector in kaart te brengen.

Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk gevallen van mensenhandel worden gemeld, zijn hier verschillende afspraken over gemaakt. Bij het melden van slachtoffers is de bescherming van de privacy van groot belang. Voor het uitwisselen van persoonsgegevens, bij het melden van slachtoffers, gelden dan ook verschillende wettelijke kaders.

Maar het herkennen van mensenhandel en mensensmokkel is niet altijd zo duidelijk. Om die reden is er het Themaregister. Hierin kunnen meldingen worden geregistreerd. Bijvoorbeeld het valt op dat een persoon timide en onderdanig gedrag vertoont en contact met andere mensen mijdt. Dat kan gewoon zijn omdat iemand van zijn privacy houdt, of zich op dat moment misschien niet prettig voelt, maar het kan als er meerdere bijzondere signalen zijn, mogelijk iets anders zijn. Het vraagt een grote mate van alert zijn voor de betrokken instanties. Het oog om schijnbaar onopvallende situaties juist te registreren kan uiteindelijk leiden tot een mensenhandel of mensensmokkel zaak.

‘Pas toen ik uit de situatie was gehaald, realiseerde ik mij hoe mensonterend het was. In eerste instantie was ik bang voor de politie, maar ze hebben mij echt geholpen’

Dag tegen Mensenhandel 2020

Wat kunt u als werkgever doen?

Er zijn wettelijke bepalingen maar het kan zijn dat dit niet helemaal duidelijk is voor u als werkgever of werknemer. https://www.rijksdienstcn.com/sociale-zaken-werk/wetten-en-regelingen

Heeft u twijfels over de arbeidsomstandigheden neem dan contact op met de arbeidsinspectie.

Wat kunt u doen als u vermoedens hebt van mensenhandel of mensensmokkel?

U kunt contact opnemen met de politie. 

Bonaire, St. Eustatius en Saba: 
+ 599 715 8000

Video’s mensenhandel

Mensenhandel kent veel verschillende vormen. Een aantal daarvan is in onderstaande video’s in beeld gebracht. Klik op de link om de video te bekijken.