Niet-gecontracteerde zorg

Het ZVK sluit niet met iedere zorgaanbieder een overeenkomst. Is er geen overeenkomst met een zorgaanbieder gesloten dan geldt onderstaande. 

Als een  verzekerde zorg wil afnemen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, moet toestemming worden gevraagd aan het ZVK.  Dit houdt  in dat als u zelf kiest voor een andere zorgaanbieder dan waarnaar u bent verwezen door uw huisarts, specialist of tandarts,  artikel 10, lid 4 van het Besluit zorgverzekering BES van toepassing is. 

Artikel 10, lid 4 van het Besluit Zorgverzekering BES  vermeldt dat als de verzekerde toestemming heeft gekregen en zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan heeft de verzekerde in plaats van aanspraak op de verstrekking, aanspraak op de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de voor deze zorg gemaakte medische kosten. 
Zijn er voldoende andere zorgaanbieders beschikbaar die dezelfde hetzelfde zorgtype leveren en op basis van indicatoren zoals kwaliteit en doelmatigheid een overeenkomst met ons hebben, kan het ZVK deze aanvraag afkeuren.

De verzekerde kan de factuur van de zorgaanbieder bij het ZVK indienen. De factuur zal door het ZVK worden gecontroleerd, waarna gehele of gedeeltelijke betaling van een vergoeding aan de verzekerde zal plaatsvinden. 
Het ZVK zal declaraties van niet gecontracteerde partijen niet meer voldoen, maar vereisen dat verzekerden deze zelf voor hun rekening nemen en indienen bij het ZVK.
Door zorgaanbieders op bepaalde kwaliteitsindicatoren te toetsen, kan inzicht verkregen worden in de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg. Deze inzichten worden meegenomen in de inkoop van zorg, waarbij selectieve inkoop niet uitgesloten is.

Om een volledige aanvraag in te kunnen dienen via de huisarts of specialist moeten de volgende documenten geleverd worden:

  • medische verklaring verwijzer (huisarts of specialist)
  • offerte van de niet gecontracteerde zorgaanbieder met exacte omschrijving van de behandeling en de totale kosten daarvan
  • getekende akkoordverklaring verzekerde

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Het juridisch kader 

Het juridisch kader wordt gevormd door het Besluit zorgverzekering BES en de Regeling aanspraken zorgverzekering BES. Op grond hiervan wordt gezorgd dat verzekerden hun aanspraak op zorg in natura tot gelding kunnen brengen, voor zover die zorg in redelijkheid ook op de eilanden geboden kan worden. Daartoe sluit het ZVK overeenkomsten met daarvoor in aanmerking komende zorgaanbieders. 

Het uitgangspunt is dat verzekerden zich dienen te wenden tot zorgaanbieders die een overeenkomst met het ZVK hebben afgesloten (artikel 10 lid 2 van het Besluit). 

In het Besluit is ook vastgelegd dat het voor verzekerden mogelijk is om zich tot niet gecontracteerde zorgaanbieders te wenden, zowel op als buiten de eilanden. Dit kan op grond van artikel 10 lid 4 van het Besluit.
De verzekerde kan zich in geval van vooraf verkregen toestemming van het ZVK wenden tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en kan aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de voor deze zorg gemaakte medische kosten.