Telecom

De Wet Telecommunicatievoorzieningen BES vormt de grondslag voor het aanbieden van telecomvoorzieningen. Voor de telecomsector is het beleidsdoel van het ministerie van Economische Zaken een continuering van de situatie per 10-10-10 voor een periode van 3-5 jaar. In beginsel zal het beleid dat tot dan toe door BT&P is gevoerd, worden gehandhaafd ('stille transitie'). Er zal dus bijvoorbeeld (nog) geen sprake zijn van volledige liberalisering van de telecommarkt zoals dat in Nederland/Europese Unie het geval is. 

De eerste jaren zijn gebruikt om een inventarisatie te maken van behoeften op de eilanden, waarna mede op basis van die inventarisatie eventueel wijzigingen worden doorgevoerd. Als er in de toekomst wijzigingen van beleid en wet- en regelgeving zullen plaatsvinden, dan wordt daarbij zo goed als mogelijk rekening gehouden met en aangesloten bij de situatie in Caribisch Nederland. In dit proces worden bestaande partijen betrokken (door consultaties e.d.). Op termijn is ook de introductie van de Telecommunicatiewet voorzien. 

Wijziging in de werkorganisatie

Sinds de verandering van Bonaire, Saba en Sint Eustatius in ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland (Caribisch Nederland), per 10 oktober 2010, zijn Agentschap Telecom en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) belast met de uitvoering van en het toezicht op onder andere de Wet Telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet Post BES.

Tussen 2010 en  2016 hadden Agentschap Telecom en ACM de operationele taken uitbesteed aan het Bureau Telecommunicatie en Post. In die periode nam het BT&P, naast haar eigen taken voor Curaçao, de uitvoerings- en toezichtstaken in Caribisch Nederland op zich, onder de verantwoordelijkheid van Agentschap Telecom en ACM. Maar het convenant liep op 31 december 2016 af. Omdat Agentschap Telecom inmiddels goed is ingevoerd in de lokale situatie, voert Agentschap Telecom de taken nu zelf uit.

Wat is er veranderd?

Het kantoor op Bonaire, inclusief het monitoringstation, is over gegaan naar Agentschap Telecom. Ook de huidige medewerkers zijn nu in dienst van het Rijk. U kunt sinds 1 januari 2017 nog steeds terecht bij het kantoor op Bonaire:

Adres Kaya Grandi 69
Kralendijk, Bonaire
Tel +(599) 717 3140
Email bes@agentschaptelecom.nl

Alle werkzaamheden blijven op dezelfde wijze doorgaan zoals u gewend bent, alleen zullen de medewerkers voor financiële, juridische en beleidsmatige zaken vanuit Nederland worden ondersteund, in plaats van vanuit Curaçao. Dat geldt ook voor de taken die voor ACM gedaan worden.
Nog even op een rijtje waarvoor u (onder andere) bij de medewerkers op Bonaire terecht kunt:

  • Het aanvragen van machtigingen voor frequentiegebruik;
  • Informatie over welke radioapparatuur u zonder machtiging mag gebruiken en welke niet;
  • Informatie over de invoer van radioapparatuur (douane);
  • Het indienen van klachten over storing op of door radioapparatuur;
  • Het indienen van klachten over de kwaliteit in de dienstverlening van telecomaanbieders.

Agentschap Telecom heeft goede afspraken gemaakt met BT&P om de transitie naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Beide partijen zullen er alles aan doen om te voorkomen dat u daar hinder van ondervindt.

Toekomstige samenwerking

De transitie betekent niet dat de samenwerking helemaal ten einde is. Agentschap Telecom en het BT&P werken ook na 1 januari 2017 samen op specifieke onderdelen. Het betreft hier bij voorbeeld ondersteuning bij calamiteiten en het hebben van een 'fallback' functie voor Agentschap Telecom. Ook behoudt BT&P een rol in de internationale afstemming van het frequentiegebruik in de regio en het behartigen van belangen van het Caribische deel van het Koninkrijk tijdens internationale conferenties over radiofrequenties.

Daarnaast zal de samenwerking betrekking hebben op kennisdeling en -ontwikkeling, waaronder stages en samenwerking bij de ontwikkeling van beleid en regelgeving.

Lees hieronder de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.