Integrity Summit Dutch Caribbean: expertisebevordering en meer samenwerking op het gebied van integriteit

Deelnemers vanuit organisaties van alle zes de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk en van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) spraken met elkaar over de expertisebevordering tijdens de eerste ‘Integrity Summit Dutch Caribbean’ op Curaçao van 30 oktober tot en met 3 november.

Integrity Summit Dutch Caribbean

Afgesproken is dat er een platform komt voor de uitwisseling van best practices en dagelijkse ervaringen met als doel het verhogen van het expertiseniveau en het bevorderen van de samenwerking op het gebied van integriteit binnen het Koninkrijk.

Zo’n 30 deelnemers van 15 verschillende overheidsorganisaties kwamen overeen om een platform op te zetten waar zowel de autonome landen als Caribisch Nederland aan meedoen en waarbij periodiek kennis en ervaring wordt uitgewisseld over het bevorderen van integriteit binnen de overheid, overheid gelieerde entiteiten en de samenleving in het algemeen. De nadruk ligt daarbij op expertisebevordering vanuit de lokale organisaties die zich hiermee bezighouden. Er komt ook een toekomstvisie voor het gezamenlijk verder werken aan integriteit op de werkvloer binnen de overheidsorganisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Er waren onder andere sprekers aanwezig van het Huis voor Klokkenluiders, Rode Kruis, Bureau Integriteit Amsterdam, Nyenrode Business Universiteit, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van BZK. Voormalig gezaghebber en lid van het College financieel toezicht (Cft) Glenn Thodé opende de summit met een toespraak over Integriteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Ervaringen delen

“Het belang van de Integrity Summit kan niet voldoende worden benadrukt. Eindelijk is er een ontmoeting van de vier landen in het Koninkrijk met integriteit centraal op de agenda. De inwoners van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk hunkeren naar integere bestuurders, functionarissen en ambtenaren. Voor degenen die werken aan integriteitsbevordering is een infrastructuur om kennis en ervaringen te delen en om elkaar te steunen en samen te werken van het grootste belang. De krachtenbundeling via deze eerste Integrity Summit wekt bij mij hoop op een toekomst met meer integriteit in de samenleving,” aldus Thodé.

Expertisebevordering

Het primaire doel van de conferentie was onderlinge kennismaking en de expertisebevordering van de medewerkers van de integriteitsbureaus van Aruba, Sint-Maarten, openbaar lichaam Bonaire en Rijksdienst Caribisch Nederland, integriteitsfunctionarissen, onderzoekers, vertrouwenspersonen en van de openbare lichamen Saba en Sint-Eustatius, de Kustwacht-Carib, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Carib, het Openbaar Ministerie Carib, Korpspolitie Caribisch Nederland (KPCN), Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), Rijksvertegenwoordiger, Koninklijke Marechaussee (KMar), het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening en het Ministerie van Justitie van Curaçao.

Expertisebevordering is essentieel omdat het belangrijk is dat het Caribische deel van het Koninkrijk werkt aan de opgave om de integriteit binnen de overheidsorganisaties op peil te brengen of te houden. Hierin gaat het hoofdzakelijk om de mate waarin de organisaties in staat zijn om (financiële) onregelmatigheden (zoals fraude en corruptie) en ongewenste omgangsvormen (zoals machtsmisbruik, belediging, discriminatie, intimidatie en uitsluiting) tegen te gaan, zowel preventief als reactief.

Organisatie

Het idee voor de Integrity Summit Dutch Caribbean is voortgekomen uit een behoefte van de integriteitsmedewerkers van het Caribisch deel van het Koninkrijk zelf. De summit is georganiseerd door het ministerie van BZK en SRA-Caribbean & Partners NV, een lokaal bureau dat gespecialiseerd is in training en advies op het gebied van integriteit en compliance.

De summit, die voor de eerste keer plaats vond, dient als een opstap naar een meer structurele vorm van samenwerking. De organisatoren spreken van een geslaagde week die ontvangen werd met veel enthousiasme.