Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Onderzoeken

Indicatief bodemonderzoek en luchtonderzoek Weg naar Jenkins Bay te Sint Eustatius
Om de voortgang van de lessen gedurende renovaties van de schoolgebouwen op Sint Eustatius mogelijk te maken, is op het terrein van de Stichting Zagen & Schaven in de wijk Man o’ war een tijdelijke schoolaccommodatie gerealiseerd. Er kwamen signalen van bezorgde burgers dat er in het verleden een afvalstort is geweest in de nabijheid van het terrein waar de tijdelijke school staat. Daarom heeft de Rijksgebouwendienst een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Curaçao, Civil, Environmental & Geotechnical Engineers Caribbean, opdracht gegeven onderzoek te doen. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van vervuiling in de bodem en de lucht. 
Klik PDF-bestandhier voor het gehele onderzoeksrapport.

Onderzoek Klimaatbeheersing in de schoollokalen in Caribisch Nederland
De Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) heeft in de afgelopen periode een onderzoek afgerond naar de afwegingen die spelen bij de keuze tussen het koelen van klaslokalen met airco's versus het natuurlijk ventileren van klaslokalen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. De leider van het onderzoek was de heer ir. C. van de Sande van de Faculteit Technische Wetenschappen, afdeling Bouwkunde en Civiele Techniek.

Het volledige onderzoeksrapport PDF-bestandvindt u hier.


Belevingsonderzoek onder ouders en leerlingen in Caribisch Nederland
Voorjaar 2011 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een belevingsonderzoek laten doen onder ouders en leerlingen op het gebied van onderwijs. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de acceptatie van de veranderingen in het onderwijs op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. Zo vergaart het ministerie informatie om op basis hiervan op elk eiland samen met de onderwijsbetrokkenen een communicatiestrategie te formuleren. Deze strategie beschrijft op welke manier het wenselijk is om over onderwijs te communiceren naar ouders en leerlingen toe.

Uitwerking
In de uitwerking van het onderzoek is onderscheid gemaakt in de kijk op onderwijs, het doel van onderwijs voor de ontwikkeling van het kind, het functioneren van de school, het contact dat de ouder(s) of verzorger(s) met de school hebben en de veranderingen die voor de deur staan met de introductie van het Caribisch Nederlands onderwijs op de drie eilanden.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u MS Word-bestandhier.

Achtergrond onderzoek
Vanaf 11 oktober 2010 is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verantwoordelijk voor het onderwijs op de eilanden Saba, Sint-Eustatius en Bonaire (Caribisch Nederland). Sinds februari 2011 heeft Caribisch Nederland haar eigen onderwijswet- en regelgeving. Het is de intentie van het ministerie van OCW dat er op een goede manier gecommuniceerd wordt in het onderwijs op de eilanden evenals met de ouders en leerlingen. De eerste stap hiertoe is weten hoe ouders en leerlingen tegen het onderwijs aankijken, wat zij belangrijk vinden, hoe de toekomst van het kind eruit ziet, op welke manier communicatie tussen de ouders en school plaatsvindt en wat zij weten over het nieuwe Caribisch Nederlandse onderwijs.
Tegen deze achtergrond heeft Curconsult, in opdracht van OCW, een onderzoek verricht onder 344 ouders van leerlingen in het primair - en voortgezet onderwijs. Ook zijn gesprekken gehouden met leerlingen in de bovenbouw.

Trackingsonderzoek onder professionele onderwijsdoelgroepen in Caribisch Nederland: de nulmeting
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in maart 2011 een trackingsonderzoek onder onderwijsprofessionals laten uitvoeren m inzicht te krijgen in de effectiviteit van de communicatie over het Caribisch Nederlandse onderwijs. De uitkomsten van het trackingsonderzoek zullen met de scholen worden besproken om met hen hun communicatiewensen te bespreken.

Opzet onderzoek
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de kennis van de onderwijsveranderingen die de scholen te wachten staan bij de invoering van het Nederlands Caribisch Onderwijs. Dit ‘trackingsonderzoek onder de onderwijsprofessionals’ gaat naast kennis ook in op houding en gedrag van de betrokkenen die werken in het onderwijs. Onder de onderwijsprofessionals wordt verstaan: eilandbesturen, schoolbesturen, schoolleiders en docenten. Bijgaand rapport betreft de eerste meting van het trackingsonderzoek. De tweede meting staat eind 2010 in de planning.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u PDF-bestandhier.

Achtergrond trackingsonderzoek
De onderwijsprofessionals hebben te maken met nieuwe onderwijsrichtlijnen, sinds het ministerie van OCW vanaf 11 oktober 2010 Caribisch Nederlandse onderwijswetten heeft laten ontwikkelen. Veel van de stappen om de uitvoering tot het Caribische Nederlandse onderwijs te realiseren liggen bij de schoolbesturen, de schoolleiders en uiteindelijk bij de docent in de klas.

Daarnaast blijft ook het Openbaar Lichaam verantwoordelijk voor zaken die direct en indirect het onderwijs op het eiland raken, zoals de uitvoering van de leerplicht, voor-, naschoolse en volwasseneducatie, sociale kanstrajecten en het openbaar schoolbestuur. Het Caribisch Nederlandse onderwijs verschilt op veel onderdelen van het Nederlands Antilliaanse onderwijs. Al een groot aantal veranderings- en verbeteringstrajecten op de eilanden in het Primair, Voortgezet en middelbaar beroeps- onderwijs (PO, VO en mbo) zijn ingezet.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv