Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Onderwijsverbetering

Op basis van het rapport van de Nederlandse inspectie van het onderwijs (december 2008) zijn in overleg met eilandbesturen, schoolbesturen en schooldicties de volgende speerpunten voor de structurele verbetering van het onderwijs en de scholen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voorgesteld:

  • inhaalprogramma taal en rekenen
  • nieuwe lesmethoden
  • gratis boeken en lesmateriaal (zoals lesmethoden, leesboeken,
  • woordenboeken, landkaarten etc.)
  • scholing van leraren, schoolleiders en schoolbesturen 
  • versterking van de leerlingenzorg 
  • verbetering van de schoolhuisvesting.

De scholen zijn tussen 2008 en 2010 al bezig geweest met een inhaalprogramma leerachterstanden. Er zijn taal- en rekentoetsen bij leerlingen van de hoogste groepen van het primair onderwijs en bij leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs afgenomen. Op basis van de resultaten hiervan hebben leraren vastgesteld welke leerlingen extra aandacht moeten krijgen en welk materiaal zij daarvoor nodig hebben. 

Kinderen met leerproblemen hebben extra aandacht nodig. Om die te kunnen leveren hebben van iedere school twee leraren een specialistische opleiding gevolgd die hierin kan voorzien.
Voor de noodzakelijke specialistische deskundigheid buiten de school is op ieder van de drie eilanden inmiddels een expertisecentrum onderwijszorg actief. Op Bonaire is dat het EOZ, op Saba EC2 en op Sint Eustatius het ECE. In maart 2011 hebben de scholen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius samen met de minister van OCW de eerste Onderwijsagenda vastgesteld. 
In november 2016 werd de tweede Onderwijsagenda vastgesteld.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv