Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De tweede onderwijsagenda Caribisch Nederland

Op 28 november 2016 hebben alle betrokken partijen uit Den Haag en Caribisch Nederland zich gecommitteerd aan de tweede Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland . Dat gebeurde tijdens de derde Onderwijsconferentie op Sint Eustatius. De agenda is ondertekend door Minister Jet Bussemaker van OCW, de gedeputeerden van onderwijs van de drie openbare lichamen, de bestuursleden van de scholen, de expertisecentra onderwijszorg, de  uitvoeringsorganisaties van de sociale kanstrajecten jongeren en door de Raad Onderwijsarbeidsmarkt Caribisch Nederland.

De nieuwe onderwijsagenda beschrijft wat er tussen 2017 en 2020 moet gebeuren om in het belang van de leerlingen de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland verder te verbeteren. Het doel van de Onderwijsagenda 2017-2020 is dat de leerlingen in Caribisch Nederland in 2020 onderwijs krijgen dat van voldoende kwaliteit is en dat de onderwijsresultaten aantoonbaar zijn gestegen.


De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland tussen 2014-2016
De Inspectie voor het Onderwijs heeft gedurende de looptijd van de eerste Onderwijsagenda voortdurend de ontwikkelingen gevolgd in het onderwijs van Caribisch Nederland. 

De bevindingen van de Inspectie over de jaren 2014-2016 zijn vastgelegd in het document De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland tussen 2014-2016


Net als bij de eerste Onderwijsagenda werken de onderwijspartijen samen aan de realisatie van een aantal prioriteiten:

  1. Verder bevorderen van bestuurskracht, professionaliteit en continuïteit
  2. Een gezond financieel beheer, een ordelijke administratie en een meerjarig beleid
  3. Effectiever taalonderwijs
  4. De onderwijszorgstructuur verder op orde brengen
  5. Onderwijs dat aansluit op een vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt
  6. Verbeterde randvoorwaarden( huisvesting, leerplicht, wetgeving, arbeidsvoorwaarden en integrale samenwerking)

Aan de onderwijsagenda zijn drie eilandelijke bijlagen van respectievelijk Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegevoegd. Daarin geven de onderwijsstakeholders van deze eilanden per prioriteit aan welke activiteiten zij gaan uitvoeren om de afgesproken resultaten voor 2020 te kunnen behalen. 


Download PDF-bestandhier de tweede Onderwijsagenda (pdf).

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv