Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De eerste Onderwijsagenda Caribisch Nederland

Deze onderwijsagenda is een agenda voor de toekomst. Het geeft de grote lijnen aan en spreekt de ambitie uit waar de scholen met het onderwijs naar toe willen. Het doel van deze agenda was dat in 2016 de onderwijskwaliteit van de scholen in Caribisch Nederland op een naar Nederlandse en Caribische maatstaven aanvaardbaar niveau zou zijn. 

De scholen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben hun eigen onderwijsverbeterplan opgesteld. Hierin beschreven zij hoe ze de kwaliteit van het onderwijs op hun school wilden verbeteren. De scholen bespraken twee keer per jaar de voortgang van deze plannen met de Inspectie van het Onderwijs tijdens de Inspectiebezoeken.

In de eerste Onderwijsagenda zijn vijf prioriteiten vastgesteld voor de verbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland:


De kwaliteit omhoog
Versterken van de kwaliteit van leraren, schoolleiding en schoolbesturen
Onderwijszorg op maat
Aantrekkelijk beroepsonderwijs 
Randvoorwaarden op orde


Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Zij krijgen daarvoor in 2011 en 2012 steun van het administratiekantoor. 

Download PDF-bestandhier de eerste Onderwijsagenda.

De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland tussen 2014-2016

De Inspectie voor het Onderwijs heeft gedurende de looptijd van de eerste Onderwijsagenda voortdurend de ontwikkelingen gevolgd in het onderwijs van Caribisch Nederland.

De bevindingen van de Inspectie over de jaren 2014-2016 zijn vastgelegd in het document De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland tussen 2014-2016


De kwaliteit omhoog

 • Elke school voert zijn schoolonderwijsverbeterplan uit. De school krijgt hierbij, desgewenst, hulp van een schoolcoach.
 • Scholen besteden extra aandacht aan taal(beleid) en rekenen.
 • Leer- en kwalificatieplicht zijn speerpunten van de scholen en het openbaar lichaam. Doel is dat elke jongere minimaal een startkwalificatie haalt en dat voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen.
 • Versterken van de kwaliteit van leraren, schoolleiding en schoolbesturen
 • Leraren zijn bevoegd en bekwaam en hebben voldoende pedagogisch-didactische vaardigheden. Ondersteunende activiteiten hiervoor worden opgenomen in een plan van aanpak lerarenbeleid voor Caribisch Nederland. 
 • Schoolleiders en schoolbesturen zijn zich bewust van hun nieuwe rol en nieuwe verantwoordelijkheden. Ze krijgen steun van de schoolcoach en het administratiekantoor. 

Terug naar boven


Versterken van de kwaliteit van leraren, schoolleiding en schoolbesturen

 • Leraren zijn bevoegd en bekwaam en hebben voldoende pedagogisch-didactische vaardigheden. Ondersteunende activiteiten hiervoor worden opgenomen in een plan van aanpak lerarenbeleid voor Caribisch Nederland. 
 • Schoolleiders en schoolbesturen zijn zich bewust van hun nieuwe rol en nieuwe verantwoordelijkheden. Ze krijgen steun van de schoolcoach en het administratiekantoor. 

Terug naar boven


Onderwijszorg op maat

 • Schoolbesturen en het bestuur van de Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ)-instantie werken met elkaar en met deskundigen om elke leerling die dat nodig heeft onderwijszorg te bieden.
 • Elke school stelt haar leraren in staat een cursus leer- en gedragsproblemen te volgen. 
 • Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden gesignaleerd. Hun onderwijszorgbehoefte wordt door de leraar in kaart gebracht in een handelingsplan met hulp van de intern begeleider of zorgcoördinator. 
 • Iedere school voor voortgezet onderwijs maakt een plan van aanpak voor het invoeren van praktijkonderwijs.
 • De Sociale Vormingsplicht (SVP) wordt door het openbaar lichaam omgevormd naar Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ).

Terug naar boven


Aantrekkelijk beroepsonderwijs

 • Scholen zetten in op het versterken van de kwaliteit en het imago van het beroepsonderwijs, zowel in het vmbo als in het mbo.
 • Aanbieding van mbo-1 niveau op Sint-Eustatius en Saba en bezien van mogelijkheden om leerlingen van deze eilanden een mbo-2 -opleiding te laten volgen.
 • Het ministerie van OCW streeft naar samenwerking binnen het Koninkrijk met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten om meer keuzemogelijkheden voor leerlingen te realiseren.

Terug naar boven


Randvoorwaarden op orde

 • Alle betrokken partijen krijgen tijdig de juiste informatie over de gevolgen van de overgang naar het op Europees-Nederlandse leest geschoeide onderwijsstelsel. 
 • De openbare lichamen, het ministerie van OCW en de schoolbesturen werken samen aan de uitvoering van een plan voor onderwijshuisvesting. 
 • Het ministerie van OCW, de openbare lichamen en de schoolbesturen maken heldere afspraken over hoe beleidsontwikkeling en wetswijzigingen in Europees Nederland doorwerken in Caribisch Nederland. Uitgangspunt is een eenvoudig en stabiel stelsel en voldoende tijd voor het invoeren, rekening houdend met de verschillende uitgangssituatie van Caribisch Nederland. 

Terug naar boven

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv