Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Antwoord van Minister Plasterk op de petitie van USIBO over de pensioenkorting

Union Sindikal Boneriano (USIBO)
C. F. Mercelina
Bonaire
Caribisch Nederland

Datum 4 april 2017
Betreft Uw petitie over pensioenkortingen

Hierbij reageer ik, mede namens de staatssecretaris van SZW, op de door u - via de Rijksvertegenwoordiger - aan mij en de minister-president aangeboden petitie.

Afgelopen vrijdag heeft u een gesprek gehad met de Rijksvertegenwoordiger (de heer Isabella), de Gezaghebber (de heer Rijna) en de werkgever RCN (de heer Helmond). In dat gesprek heeft u nogmaals gepleit voor de inhoud van uw petitie en (in verband met zijn werkbezoek in Europees Nederland) aan de heer Helmond gevraagd uw zorgen aan mij over te brengen.

Het kabinet is zich zeer bewust van de levensstandaard van kwetsbare groepen in Caribisch Nederland en de moeilijke financiële toestand waarin vele van hen verkeren. Zoals u wellicht in de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp aan de Openbare Lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire heeft kunnen lezen, is de korting van 3,5°h die het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) per 1 april 2017 moet toepassen echter een vervelende maar onvermijdbare stap om PCN weer structureel gezond te krijgen. Zij heeft reeds in 2016 de hersteltermijn met twee jaren verlengd. Hierdoor zijn nog grotere kortingen voorkomen.

Dat laat onverlet dat het Nederlandse kabinet, als een van de werkgevers, naast de openbare lichamen en onderwijs- en zorginstellingen in gesprek blijft met PCN over de nu te volgen koers met betrekking tot de financiële staat van het fonds. In de tussentijd verzoek ik u mij als een van de werkgevers de tijd te gunnen om samen met de overige werkgevers en PCN te zoeken naar voor alle partijen aanvaardbare oplossingen. Een uiteindelijk gezonde dekkingsgraad is van belang om verdere pensioenkortingen voor huidige en toekomstige gepensioneerden te voorkomen. Gelet op de complexiteit van deze materie zal dat enige tijd vergen.

Ik vertrouw erop uw petitie hiermee voldoende te hebben beantwoord en reken op uw medewerking.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Dr. R.H.A. Plasterk
Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv