Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Vreemdelingen

Toeristisch verblijf
Vreemdelingen hebben maximaal drie maanden per zes maanden vrije toegang tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat houdt in dat er voor die periode géén verblijfsvergunning nodig is. De periode van drie maanden kan door de ambtenaren bij de grens (KMAR) ingekort worden afhankelijk van het doel van uw bezoek en uw middelen van bestaan. Echter, sommige vreemdelingen zijn wel visumplichtig. Algemene vragen over Caribisch visumverlening (toeristisch cq. kort verblijf voor de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor de Nederlandse Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kunt u richten aan de ambassade of het consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden in uw land. De adressen en contactgegevens kunt u vinden op: www.minbuza.nl

Voor meer informatie kunt u ook de volgende website raadplegen: www.rijksoverheid.nl


Aanvragen verblijfsvergunning
Vreemdelingen die langer dan drie maanden op Bonaire, Sint -Eustatius of Saba willen verblijven en/of werken, hebben een verblijfsvergunning nodig.

Beschikt u over een van de volgende nationaliteiten dan kunt u Bonaire, Sint Eustatius en Saba direct inreizen:Lidstaten van de EU, de Lidstaten van de (Europese Economische Ruimte), Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea of Zwitserland.
Vervolgens kunt u een PDF-bestandaanvraag voor een verblijfsvergunning indienen.

Houd daarbij rekening met een behandelingstermijn van maximaal zes maanden. IND CN streeft ernaar om uw aanvraag binnen drie maanden af te handelen.


Indien u niet over één van bovenstaande nationaliteiten beschikt, dan dient u vóór inreis een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aan te vragen. De MVV is een soort inreisvisum. De behandel termijn voor een MVV is drie maanden.

Werkwijze bij onvolledige aanvragen:

  1. De aanvrager wordt bij het indienen van een aanvraag aan het loket geïnformeerd over de ontbrekende documenten of gegevens
  2. De aanvrager krijgt van de IND CN de gelegenheid om binnen 2 à 4 weken de ontbrekende documenten in te dienen.
  3. Als er van te voren vast staat dat de aanvrager niet aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden kan voldoen, zal er géén herstelverzuim worden geboden en wordt de aanvraag afgewezen.
  4. Een aanvraag kan uitsluitend met een geldig paspoort worden ingediend. Als de aanvragen geen geldig paspoort kan overleggen krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om het paspoort alsnog te overleggen voordat er op de aanvraag wordt beslist.
  5. Bij een eerste aanvraag voor en bij de verlenging van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd arbeid in loondienst, moet vijf weken voor het indienen van de aanvraag een vacature te worden geplaatst bij afdeling Arbeidszaken van Directie Samenleving en Zorg van het OL voor de functie waarvoor de vreemdeling uit het buitenland wordt gehaald.
Let op!
  • Een verklaring omtrent het Gedrag is één van de vereiste documenten die nodig is voor het aanvragen van een verlenging van een verblijfsvergunning. Aanvragers moeten er rekening mee houden dat het minimaal zes á acht weken duurt voordat een Verklaring omtrent het Gedrag wordt afgegeven. Deze moet dus op tijd, ruimschoots vóór het indienen van de aanvraag, worden aangevraagd bij het Kabinet van de Gezaghebber.
  • Een aanvraag voor de verlenging van een verblijfsvergunning, ongeacht het doel waarvoor deze wordt aangevraagd, kan vier maanden vóór vervaldatum van de lopende vergunning ingediend worden bij de IND CN.
  • WACHT NIET TOT OP HET LAATSTE MOMENT OM UW VERLENGINGSAANVRAAG IN TE DIENEN.

Hoe vraag ik een mvv aan?
Een MVV kan onder meer worden aangevraagd door uw referent op Bonaire, Sint Eustatius of Saba bij de IND-CN.

Een MVV kan worden aangevraagd met het PDF-bestandaanvraagformulier voor een machtiging tot voorlopig verblijf. Afhankelijk van het doel waarvoor u verblijf aanvraagt, moeten documenten worden overgelegd en formulieren worden ingevuld. Welke dat zijn, staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. De behandeling van de aanvraag mag u niet op Bonaire, Sint Eustatius of Saba afwachten. Indien u bij de indiening van een MVV aanvraag op Bonaire, Sint Eustatius of Saba bent, dient u binnen 8 dagen het eiland te verlaten.

Houd rekening met een behandelingstermijn van maximaal drie maanden. Wij streven er wel naar om het binnen twee maanden af te ronden indien uw aanvraag volledig is.

Wat doe ik nadat ik mijn MVV heb ontvangen?
Als positief op uw MVV-aanvraag wordt beslist, dient u binnen drie maanden na ontvangst van uw MVV Bonaire, Sint Eustatius of Saba in te reizen. Binnen drie dagen na inreis moet u door middel van het PDF-bestandaanvraagformulier bij één van de loketten van de IND-CN een verblijfsvergunning aanvragen voor het verblijfsdoel waarvoor de MVV is afgegeven.


Meest aangevraagde verblijfsdoelen

1. Arbeid in loondienst

Als u naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba wilt komen om te werken in loondienst. U dient bij de IND-CN uw aanvraag voor verblijf en uw werkgever (of u namens hem) de aanvraag voor de werkvergunning (twv) in. De unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist op de aanvraag voor de twv. Vervolgens handelt IND uw aanvraag voor verblijf af.

Terug naar boven


2. Verklaring van rechtswege

Nederlanders en Amerikanen komen in aanmerking voor een Verklaring van rechtswege. De Nederlander niet eilandskind zijnde die in Caribisch Nederland langer dan zes maanden wil verblijven of langer dan drie maanden wil werken, dient een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een Verklaring van rechtswege. De Nederlanders of Amerikanen die willen werken hebben geen werkvergunning nodig. 

Terug naar boven


3. Studie

Als u naar Saba wilt komen om te studeren aan de Saba University School of Medicine (SUSOM).

Terug naar boven


4. Gezinshereniging of gezinsvorming

Als u naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba wilt komen om daar bij uw partner of een ander gezinslid te gaan wonen.

Terug naar boven


5. Arbeid als zelfstandige

Als u naar de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wilt komen om een zelfstandig bedrijf uit te oefenen. Dit kan een eenmansbedrijf zijn of een rechtspersoon. Men dient te beschikken over een start kapitaal.

Terug naar boven


6. Onbepaalde tijd

Als u minimaal vijf jaar aan een gesloten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba bent verbleven voor een niet-tijdelijk doel, kunt u – onder voorwaarden - in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Van belang hierbij is dat u steeds tijdig uw aanvragen voor verblijfsvergunning heeft ingediend. De zevende vergunning is dan voor onbepaalde tijd mits uitdrukkelijk aangevraagd.

Terug naar boven


7. Gepensioneerde/ rentenier

Als u over voldoende eigen vermogen beschikt en naar de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wil komen om van uw rente te rentenieren of van uw pensioen te genieten. 

Terug naar boven


8. Overwinteraar

Vermogen die voor maximaal zes maanden in één jaar op de Caribisch Nederland willen verblijven.

Terug naar boven


Verlenging verblijfsvergunning

Als u een verblijfsvergunning heeft, dan is deze geldig voor een bepaalde periode meestal is dit één jaar. Als de geldigheidsduur is verlopen, dient u Bonaire, Sint Eustatius of Saba in principe binnen vier weken te verlaten. Als u uw verblijf op de openbare lichamen wil verlengen, dan adviseren wij u om vier maanden vóór het verlopen van u verblijfsvergunning het proces aan te vangen om een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur in te dienen.

Terug naar boven

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv