Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Beleidsregels Tewerkstellingsvergunning aangescherpt

De Wet arbeid vreemdelingen BES (Wav BES) is bedoeld om de lokale arbeidsmarkt te beschermen en om oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Met ingang van 1 april zijn de beleidsregels voor de tewerkstellingsvergunning (TWV) aangescherpt. De aangescherpte beleidsregels hebben als doel duidelijkheid en uniformiteit in het uitvoeringsbeleid te waarborgen maar dienen ook om nadere regels in acht te nemen  bij uitoefening van de  bevoegdheden die in de Wav BES en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES (BuWav BES). 

Hoofdregel bij de beoordeling van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning is dat getoetst wordt  of lokaal aanbod voor de betreffende vacature aanwezig is, de zogenaamde arbeidsmarkttoets. In praktijk betekent dit dat de afdeling TWV scherper gaat controleren of de werkgever voldoende inspanning heeft verricht om lokale werknemers te vinden. Ook wordt er gekeken of de vacature is aangemeld bij het Openbaar Lichaam. Gezien een tewerkstellingsvergunning voor werknemers van buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius  en Saba alleen wordt  afgegeven als geen lokaal aanbod aanwezig is, krijgen zo lokale arbeidskrachten de kans om te gaan werken  en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Andere vereisten die de aangescherpte beleidsregels voorschrijven aan werkgevers zijn dat er een markconform loon en tenminste het minimumloon betaald moet worden aan de buitenlandse werknemer. Ook is het nodig dat de werkgever huisvesting regelt. Verder moet de werknemer ook een verblijfsvergunning hebben en moet de buitenlandse werknemer tussen 18 en 45 jaar zijn. 

Ook is het belangrijk dat werkgevers tijdig starten met de procedure voor aanvraag van een TWV, als men op tijd een werkvergunning wilt hebben dan is het nodig om 3 a 4 maanden van te voren te starten voordat de werknemer start of de werkvergunning eindigt. De buitenlandse werknemer mag pas werken als de vergunning verleend is. Gedurende aanvraag mag hij niet werken.

Tijdens de informatiebijeenkomsten op Saba en Sint Eustatius en Bonaire kregen de werkgevers de mogelijkheid om informatie in te winnen en inzicht te krijgen in de te volgen procedure en de criteria voor het verkrijgen van een werkvergunning. De deelnemers ontvingen een stroomschema waarin de procedure van een aanvraag naar vergunning schematisch is weergegeven en een  diagram waar de  belangrijkste punten weergegeven worden wanneer een TWV nodig is of niet en aan welke vereisten moet worden voldaan  om een TWV te verkrijgen. Bezoek www.rijksdienstcn.com/socialezaken voor meer informatie.


Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv